چکيده :
يکى ازمهم*ترين عوامل مؤثر بر افزايش رضايت مندى بيماران و ارتقاى نتايج بهداشتى درمانى،برقرارى ارتباط مناسب بين پرستاران و بيماران مى*باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير آموزش مهارتهاى ارتباطى به پرستاران بر رضايت مندى بيماران از نحوه برقرارى ارتباط انجام شده است. مواد و روش کار: در اين مطالعه نیمه تجربى 60 نفر ازپرستاران شاغل در بيمارستانهاى امام خمينى و وليعصر اراک در بخش هاى داخلى و عفونى به روش تمام شمارى انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند.80 نفر از بيماران همان بخش ها به روش نمونه*گيرى در دسترس (در دو گروه آزمون و کنترل) در هر مرحله ازاين مطالعه شرکت داشتند. جهت جمع*آورى اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شد. سپس اطلاعات در مرحله قبل و يک ماه بعد از مداخله جمع آورى گرديد. بعد از مرحله اول،کارگاه آموزشى مهارتهاى ارتباطى براى پرستاران گروه آزمون در دو روز بمدت 8 ساعت برگزار شد. اطلاعات با استفاده از نرم*افزارSPSS و آزمون*هاى آمارى تى زوجى، تى ومربع کاى تجزيه و تحليل شد. مقدارP کمتر از 05/0 معنی دار لحاظ گردید. يافته ها: نتايج نشان داد بين رضايت مندى بيماران در مرحله قبل و بعد از مداخله درگروه آزمون اختلاف معنى دارى وجود دارد(P=0/001). همچنين بعد از اجراى برنامه آموزشى بين رضايتمندى بيماران در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنى دارى ديده شد(P=0/001). بحث و نتيجه گيري: يافته هاى اين بررسى نشان مى دهد که آموزش مهارتهاى ارتباطى به پرستاران بر رضايت مندى بيماران تأثير مثبت داشته است. بنابراين پيشنهاد مى*شود که برنامه هاى آموزشى مهارتهاى ارتباطى براى پرستاران بطور مدون به اجرا درآيد تا کيفيت مراقبت از مددجويان بالا رفته و رضايتمندى بيماران نيز افزايش يابد….

http://www.maghale.ws/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&pro duct_id=5660&category_id=46