مجنون همیشه مرد نیست! +عکس
گاهی زن مجنون می شود ...

و مرد لیلی ...!!!

خنده های روی لبانشان را ببین!!